Obecné obchodní podmínky

Obecné obchodní podmínky serveru sinne MA- IN OUT
Aktuální obecné smluvní podmínky serveru sinneMA.cz
1. Úvodní ustanovení
1. Tyto obecné podmínky (dále jen „Obecné obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi společností sinne s.r.o., se sídlem Praha 10, Přistoupimská 394/12, Malešice, 108 00 Praha 10,. IČO: 45274223, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 9342(dále jen „sinneMA.cz“ nebo „sinne“)) a Uživatelem související zejména se založením, provozováním a užíváním placeného uživatelského účtu.
2. sinne je oprávněným provozovatelem a správcem internetového serveru sinneMA.cz.cz, dostupného na internetové adrese https://www. sinneMA.cz (dále jen „Server“).
3. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají níže uvedené termíny uváděné s velkým počátečním písmenem následující význam:
- sinneMA.cz má význam v ustanovení čl. 1 odst. 1
- Ceník – znamená výši plnění, které je spojené s uzavřenou Smlouvou
- Osobní údaje mají význam podle Zásad zpracování osobních údajů
- Osobní údaje k Uživatelskému účtu mají význam dle článku 4 odst. 2
- Přístupové údaje mají význam v ustanovení čl. 3 odst. 4
- Plnění – znamená plnění spojené s vedením Základního uživatelského účtu a/nebo s vedením Uživatelského účtu, které je uvedeno na Serveru
- Registrace – je postup založení uživatelského účtu stanovený v těchto Obecných obchodních podmínkách
- Server - internetový server sinneMA.cz dostupný na internetové adrese https://www. sinneMA.cz
- Služby mají význam v ustanovení čl. 2 odst. 1
- Smlouva má význam v ustanovení čl. 2 odst. 2
- Spotřebitel - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s sinneMA.cz nebo s ní jinak jedná
- Uživatel - osoba, která si registruje nebo má zaregistrovaný svůj uživatelský účet, pro účely ustanovení čl. 4 odst. 1 a rovněž osoba, která neprovádí Registraci, ale vyjádří při užívání Serveru souhlas s těmito Obecnými obchodními podmínkami
- Uživatelský účet – součást Serveru s názvem „moje sinneMA“, která je zpřístupněna za podmínek stanovených v těchto Obecných obchodních podmínkách právě jednomu Uživateli, která není podle těchto Obecných smluvních podmínek považována za Uživatelský účet.
- Zvláštní obchodní podmínky
- Obchodní podmínky služby Inzerce
- Zásady zpracování osobních údajů
2. Poskytované služby
1. sinneMA.cz nabízí na Serveru zejména následující služby, které si může Uživatel objednat a/nebo zajistit:
a. Inzerci nabídky/poptávky koupě, prodeje, pronájmu, pachtu, přeměny Závodu/jeho části (blíže viz Obchodní podmínky služby Inzerce; Ceník je dostupný na Serveru);
b. Komunikaci s dalšími Uživateli Serveru, a to zejména v záležitostech uvedených pod písm. a.;
c. Zajištění právních služeb (blíže viz Obchodní podmínky o zajištění právních a dalších služeb) (dále jen „Služby“);
d. Registraci a vedení uživatelského účtu, Základního uživatelského účtu a/nebo Uživatelského účtu a s tím spojenou Kontrolu osoby;
e. Zajištění právních služeb (blíže viz Obchodní podmínky o zajištění právních a dalších služeb), (dále jen „Služby“).
2. Pokud mezi Uživatelem a sinneMA.cz vznikne na základě objednávky Služby dle obchodních podmínek Služby (dále jen „Zvláštní obchodní podmínky“) smlouva anebo jiný právní vztah předvídaný těmito Obecnými obchodními podmínkami (dále jen „Smlouva“), řídí se tato Smlouva rovněž těmito Obecnými obchodními podmínkami, Ceníkem dostupným na Serveru a příslušnými Zvláštními obchodními podmínkami.
3. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
3. Uživatelský účet
1. Uživatel má právo si pomocí Registrace založit na sinneMA.cz uživatelský účet za účelem objednávání Služeb a dále realizace činností uvedených v čl. 2. odst. 1 těchto Obecných obchodních podmínek.
2. Uživatel si registruje uživatelský účet tak, že na Serveru vyplní alespoň povinné registrační údaje, zejména jméno, příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, adresu elektronické pošty, Přístupové údaje a následně je uloží. Zároveň musí Uživatel vyjádřit souhlas s těmito Obecnými obchodními podmínkami a seznámit se s informacemi o zpracování Osobních údajů. Po uložení údajů podle tohoto odstavce zašle sinneMA.cz.cz Uživateli potvrzení o dokončení Registrace na adresu elektronické pošty. Umožňuje-li to Server, je Uživatel oprávněn provést registraci Uživatelského účtu také skrze sociální síť Facebook.
3. Kontaktní údaje vyplněné Uživatelem při Registraci budou zveřejněny na Serveru jen se souhlasem Uživatele.
4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji, jimiž jsou uživatelské jméno a heslo (dále jen „Přístupové údaje“). Uživatel i sinneMA.cz jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně Přístupových údajů.
5. Uživatel není oprávněn zpřístupnit své Přístupové údaje třetím osobám. V případě, že Uživatel třetí straně takový přístup umožní, a to i z nedbalosti, nese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu nebo za zneužití svých Přístupových údajů tak, jako kdyby se jednalo o jeho vlastní jednání, a rovněž nese veškeré riziko smluvních sankcí uplatňovaných ze stranysinneMA.cz.
6. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení sinneMA.cz, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
7. Uživatel se zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky. Dále se zavazuje, že nebude sinneMA.cz činit zodpovědnou za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění údajů zadaných Uživatelem prostřednictvím uživatelského účtu.
8. V případě, že dojde ke změně údajů, které byly použity při Registraci, je Uživatel povinen je neprodleně v příslušné sekci Serveru „sinneMA“ aktualizovat nebo upozornit provozovatele emailem.
9. Má se za to, že údaje uvedené Uživatelem v uživatelském účtu jsou pravdivé a správné. Odpovědnost vyplývající z nesprávného či nepravdivého uvedení údajů nese pouze Uživatel.
10. sinneMA.cz si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění údajů zadávaných Uživateli na Server nebo tyto údaje odstranit, pokud splňují jednu nebo více z následujících podmínek:
1. jsou v rozporu s právním řádem České republiky;
2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;
3. svým obsahem odporují oprávněným zájmům sinneMA.cz.
11. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého uživatelského účtu, a to písemně na adrese elektronické pošty: inout@ sinneMA.cz.
12. sinneMA.cz je oprávněna zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu delší než dva roky, či v případě, že Uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto Obecných obchodních podmínek nebo Zvláštních obchodních podmínek.
13. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněné Osobní údaje je možné užít pouze a jen pro účely jednání spojeného se Službami a směřujícího k uzavření příslušné smlouvy spojené se Službami (resp. nabídkou/poptávkou inzerovanou na Serveru).
4. Základní uživatelský účet
1. Uživatel Serveru má právo si pomocí Registrace založit na Serveru Základní uživatelský účet za účelem objednávání Služeb a dále realizace činností uvedených v čl. 2. odst. 1 písm. a). b) bod 1) a 2) těchto Obchodních podmínek.
2. Uživatel si registruje Uživatelský účet tak, že na Serveru sinneMA.cz zvolí Aktivovat účet, a uhradí požadované Plnění spojené s vedením Uživatelského účtu (dále jen „Plnění“), které bude uvedeno na informační stránce Uživatelského účtu. Uživatel má možnost v záložce Nastavení profilu – zadání údajů o podniku, vložit své vlastní fotografie, vyplnit doplňující údaje, kterými jsou název podniku, společnosti, IČO, DIČ, Ekonomické údaje, adresu, kontaktní údaje k uživatelskému účtu“).
3. sinneMA.cz následně po Registraci a zároveň po úhradě stanoveného Plnění zašle Uživateli na jeho kontaktní e-mail doklad o zaplacení Plnění a potvrzení o Registraci.
4. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
1. platnost se sjednává na 3 měsíce, nebude-li ze strany sinneMA.cz na Serveru uvedeno jinak;
2. Osobní údaje k Základnímu uživatelskému účtu nebudou veřejně dostupné a budou zpřístupněny pouze osobě, se kterou bude Uživatel na Serveru komunikovat.
8. Zasílání obchodních sdělení
1. Uživateli mohou být prostřednictvím elektronické pošty zasílána obchodní sdělení související se Službami společností sinneMA.cz v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů. Uživatel je oprávněn se z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit, a to písemně na adrese sídla sinneMA.cz nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci každého takového obchodního sdělení.
2. Vyjádří-li s tím uživatel při Registraci Uživatelského účtu výslovný souhlas, Uživateli mohou být zasílána obchodní sdělení obchodních partnerů společnosti sinneMA.cz Tento souhlas je Uživatel oprávněn kdykoli odvolat, a to písemně na adrese sinneMA.cz.cz nebo prostřednictvím odkazu uvedeného na konci každého takového obchodního sdělení
3. Návštěvou Serveru a/nebo uživatelského účtu Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. souborů cookies do paměti jeho počítače či obdobného zařízení. Uživatel je oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat a ukládání cookies zakázat prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče.
9. Závěrečná ustanovení
1. Tyto Obecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi Uživatelem a sinneMA.cz a nedílnou součástí Smluv.
2. Právní vztahy mezi sinneMA.cz a uživatelem včetně právních vztahů ze Smluv se řídí českým právem.
3. sinneMA.cz není vázána žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
4. Dojde-li ohledně smluvního vztahu mezi Uživatelem a sinneMA.cz ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.
5. Všechny spory vznikající ze Smluv a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u věcně a místně příslušného soudu.
6. Vzhledem k tomu, že se trh služeb poskytovaných sinneMA.cz neustále vyvíjí, bere uživatel bere na vědomí, že tyto Obecné obchodní podmínky, Zvláštní obchodní podmínky, a/nebo Ceník, mohou být v přiměřeném rozsahu jednostranně změněny, doplňovány anebo zrušeny (dále jen „Jednostranná změna“) sinneMA.cz je povinna informovat Uživatele o Jednostranné změně dotčených dokumentů a/nebo poskytovaných služeb nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny, a to buď prostřednictvím Serveru, zprávy zaslané do uživatelského účtu nebo jinou vhodnou a dostupnou formou. V případě, že Uživatel, nesouhlasí s Jednostrannou změnou dotčených dokumentů a/nebo poskytovaných služeb, může vypovědět Smlouvu sinneMA.cz, a to ve lhůtě do dne nabytí účinnosti Jednostranné změny. Účinnost předmětné Smlouvy v takovém případě končí dnem doručení výpovědi sinneMA.cz. Takto provedenou výpověď je možné adresovat sinneMA.cz buď na adresu sinneMA.cz určenou v těchto Obecných obchodních podmínkách pro doručování, anebo na e-mail: inout@ sinneMA.cz. Pokud nebude ve stanovené lhůtě doručena sinneMA.cz výpověď Smlouvy, má se za to, že dotčená osoba s Jednostrannou změnou bez výhrad souhlasí. Právo výpovědi Smlouvy za stanovených podmínek při Jednostranné výpovědi však nevznikne v případě, kdy došlo k Jednostranné změně v důsledku změny závazných právních předpisů, a/nebo rozhodnutí orgánu veřejné správy.
7. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.09.2020 Kontaktní údaje:

sinne MA:
sinne s.r.o.
IČO:45274223
Lužná 716/2
EU16000 Praha 6
ZPĚT